Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

UBND tài xỉu online game họp về công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số và Đề án 06

Ngày 11/12, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 tại kỳ họp chuyên đề tháng 12 năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Trong thời gian qua, các cơ quan được giao phụ trách đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với từng lĩnh vực và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đánh giá theo quy định.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã đạt được những kết quả nhất định. Mức độ số hóa trong kỳ báo cáo là 44,3%. Tổng điểm các chỉ số trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 55,74, xếp vị trí 1/7 huyện, thành phố. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến tăng cao, trong kỳ báo cáo có 38/88 TTHC được tích hợp trên cổng dịch công tỉnh, quốc gia đạt 43,2%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến tiếp duy trì vị trí 1/7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang….

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời cùng bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh huyện, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; Tổ công tác thực hiện Đề án 06, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tập trung đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2023. Xây dựng kế hoạch thực hiện của năm 2024.

Đẩy mạnh việc thực hiện Bộ Chỉ số (Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công) ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện.

Chỉ đạo cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện đánh giá sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, khi được trả kết quả hồ sơ TTHC. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn huyện.

Bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Bảo đảm an toàn, bảo mật trong trao đổi dữ liệu điện tử trên môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong việc chỉ đạo điều hành, trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thành dứt điểm 02 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu trẻ em và đồng bộ dữ liệu Bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xong trước ngày 30/12/2023…/.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục